9 / 12
Karol Wojtyla em 1959. © Photoshoot/REPORTER
+